Rekrutacja

Procedura rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego

Procedura rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie

w roku 2015

I. Rekrutacja odbywa się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity- Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami- ostatnia wprowadzona Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 – tzw. ustawa rekrutacyjna).

II. Obowiązek szkolny i przedszkolny

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

1) urodzone w 2009r.;

2) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008r., od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. odroczone  na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wniosku rodzica.

3) Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci urodzone w roku 2010 oraz dzieci urodzone w 2009r. jeżeli nie podjęły  nauki w klasie pierwszej ( np. zostały odroczone).

4) rocznym przygotowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci urodzone w roku 2011 na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów, jeżeli w oddziale przedszkolnym pozostaną wolne miejsca.

 III. Zasady rekrutacji

1. Do klasy pierwszej i do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. Obwód szkoły obejmuje  miejscowości: Niemysłów, Lubiszewice, Krępa, Ewelinów, Dominikowice, Balin, Ksawercin, Dzierzązna, Gibaszew, Izabela, Borzewisko, Paulina, Leśnik.

3. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie, których dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły.

4. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy i do oddziału przedszkolnego polega na:

a) pobraniu z sekretariatu szkoły lub z jej strony internetowej formularza „Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie”, „ Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie”;

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu zgłoszenia w sekretariacie szkoły.

5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy i  do oddziału przedszkolnego jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

6. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do pierwszej klasy i do oddziału przedszkolnego polega na:

a) pobraniu z sekretariatu szkoły lub z jej strony internetowej formularza „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie”, „Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie”;

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły.

7. Do wniosku załącza się wskazane w nim oświadczenia opatrzone klauzulą: „Jestem świadoma(y) odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia”.

8. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły i oddziału dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów i punktów:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 3 pkt,

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt,

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt,

d) we wniosku określono inne istotne okoliczności, które wskazują na potrzebę przyjęcia dziecka do danej szkoły (np. grupa rówieśnicza z przedszkola, do którego uczęszczało dziecko, itp.) – 1 pkt.

9. W zgłoszeniu dziecka do szkoły oraz we wniosku o jego przyjęcie rodzic przekazuje dyrektorowi istotne dane o stanie zdrowia dziecka, diecie, rozwoju psychofizycznym.

 IV. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

V. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego obejmuje:

Podanie do publicznej informacji terminu zgłoszenia do szkoły dzieci zamieszkałych w jej obwodzie.

Podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji dla dzieci spoza obwodu szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza jej obwodem.

Powołanie komisji rekrutacyjnej przez dyrektora szkoły.

Weryfikację zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Ustalenie liczby wolnych miejsc.

Weryfikację złożonych wniosków.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, spełniających podane kryteria, którzy złożyli odpowiednie dokumenty oraz kandydatów niezakwalifikowanych, którzy nie spełnili wymogów formalnych.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 VI. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych:

do 31 marca – szkoła przyjmuje zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałych w jej obwodzie;

do 10 kwietnia  dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną;

do 31 marca szkoła przyjmuje wnioski rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły;

od 10 do 15 kwietnia komisja weryfikuje złożone zgłoszenia;

do 20 kwietnia komisja podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

do 25 kwietnia podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

VII. Powołanie i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem przez dyrektora szkoły, który wyznacza przewodniczącego Komisji.

Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski wg kryteriów określonych w statucie szkoły oraz przyznaje odpowiednią ilość punktów.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, spełniających podane kryteria, którzy złożyli odpowiednie dokumenty oraz kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, którzy nie spełnili wymogów formalnych.

Komisja ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista opatrzona jest datą i podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

VIII. Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem sporządza uzasadnienie i przekazuje je rodzicom (prawnym opiekunom).

Rodzic (opiekun prawny) dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od jego otrzymania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły rodzicom (opiekunom prawnym) służy skarga do sądu administracyjnego.

IX. Weryfikacja i przechowywanie złożonych dokumentów i oświadczeń

W przypadku wątpliwości przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Burmistrza Poddębic o potwierdzenie tych okoliczności.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego wraz z dokumentacją są przechowywane przez okres, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 X. Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku istnienia wolnych miejsc w szkole lub w oddziale przedszkolnym po zakończonej rekrutacji dyrektor upoważnia Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, które musi zakończyć się do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 XI. Odroczenia

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły po dokonaniu analizy zebranej dokumentacji.

Przed podjęciem decyzji dyrektor szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

XII. Postanowienia końcowe

W przypadku braku wolnych miejsc do klasy pierwszej lub do oddziału przedszkolnego rodzice lub opiekunowie dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

 

Dyrektor Szkoły

Iwona Kaczmarek

Pliki do pobrania:

Wniosek1

Wniosek2